Electronic Publication/s

Wolfgang Leschhorn - Peter Robert Franke

Lexikon der Aufschriften auf griechischen Münzen - Band I

Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse
304. Band
ISBN-13: 978-3-7001-3082-6 ISBN-13 Online: 978-3-7001-6709-9
Subject Area:
-

Wolfgang Leschhorn - Peter Robert Franke
Titelei 1
doi: 10.1553/lexmu1s1
(Abstract) (PDF)

Wolfgang Leschhorn - Peter Robert Franke
Inhalt 5
doi: 10.1553/lexmu1s5
(Abstract) (PDF)

Michael Alram - Gerhard Dobesch
Vorwort der Herausgeber 7
doi: 10.1553/lexmu1s7
(Abstract) (PDF)

Peter Robert Franke
Einleitung 9
doi: 10.1553/lexmu1s9
(Abstract) (PDF)

Wolfgang Leschhorn - Peter Robert Franke
Aufbau des Lexikons 11
doi: 10.1553/lexmu1s11
(Abstract) (PDF)

Wolfgang Leschhorn - Peter Robert Franke
Literatur- und Abkürzungsverzeichnis 15
doi: 10.1553/lexmu1s15
(Abstract) (PDF)

Wolfgang Leschhorn - Peter Robert Franke
Erster Teil: Griechische Münzaufschriften Seite 21-120 21
doi: 10.1553/lexmu1s21
(Abstract) (PDF)

Wolfgang Leschhorn - Peter Robert Franke
Erster Teil: Griechische Münzaufschriften Seite 121 - 219 121
doi: 10.1553/lexmu1s121
(Abstract) (PDF)

Wolfgang Leschhorn - Peter Robert Franke
Erster Teil: Griechische Münzaufschriften Seite 220 - 318 220
doi: 10.1553/lexmu1s220
(Abstract) (PDF)

Wolfgang Leschhorn - Peter Robert Franke
Zweiter Teil: Lateinische Münzaufschriften 319
doi: 10.1553/lexmu1s319
(Abstract) (PDF)

Wolfgang Leschhorn - Peter Robert Franke
Indices 399
doi: 10.1553/lexmu1s399
(Abstract) (PDF)