1. Aabramios Ioannes – 39. Aulenos Ioannes 23
(Abstract) (PDF)

40. Bachinos Georgios, Bestes und Katepano – 53. Bulikas Markos, Protospatharios 60
(Abstract) (PDF)

54. Chabareitos (?) Basileios, Bestes u. kaiserlicher Notar ton Oikeiakon – 68. Chrysotzephudes Nikephoros, Kuropalates 73
(Abstract) (PDF)

69. Diogenes Adralestos, Patrikios und Strategos – 79. Dukas Komnenos Palaiologos Andronikos 87
(Abstract) (PDF)

80. Eirenikos Theodoros, Hypatos ton Philosophon und Levites – 85. Euuranites Konstantinos, Spatharokandidatos, Asekretis u. Megas Kurator von 97
(Abstract) (PDF)

86. Galaton Ioel, Monachos – 102. Ioannudios Ioannes, Notarios 104
(Abstract) (PDF)